תנאי השימוש באתר www.fee.co.il

אתר האינטרנט www.fee.co.il להלן " האתר " נמצא בבעלות חברת Desert Knowledge ומתופעל ע"י חברת נגב ברמה אחרת.

כללי:

רישום לאירוע, הכרוך בתשלום דמי רישום - כפוף לאישור חברת כרטיסי האשראי, במידה והפרטים כפי שיוזנו לאתר ע"י המשתמש לא יאושרו ע"י חברת כרטיסי האשראי, אזי לא ניתן יהיה להשלים את תהליך ההרשמה והאתר לא יהיה אחראי כלפי המשתמש על הנזק ו/או אי הנעימות שתיגרם לו כתוצאה מכך. במקרה כזה יש לפנות לחברת כרטיסי האשראי ולברר את הסיבה לאי אישור התשלום .

האתר אינו אחראי לנזקים שנגרמו למשתמש כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים, גם אם נעשו בתום לב, למרות שיעשה כל מאמץ אפשרי על מנת למזער נזקים מסוג זה.

לתשומת לבכם: האתר מפרסם וגובה דמי רישום לאירועים בעבור מארגנים שונים. אין האתר אחראי בשום צורה שהיא לנכונות הפרטים המופיעים בפרסום, לעצם קיום האירועים ו/או לאיכותם. האתר מקפיד לפרסם את שם מארגן האירוע על מנת שלמשתמש תהיה כתובת ברורה במקרה של טענות כל שהן.

למען הסר כל ספק, כל טענה שהיא בנוגע לקיומם ואיכותם של האירועים יש להפנות למארגן האירוע.

אבטחה

"האתר" מאובטח באמצעות טכנולוגיית ההצפנה SSL שהיא הסטנדרט המקובל בכל אתרי הקניות המובילים בעולם . טכנולוגיית ההצפנה מסופקת לאתר ע"י חברת Godaddy שהיא מהחברות הגדולות והידועות בעולם בתחום זה. בנוסף לכך החברה הנ"ל מאשרת למשתמש באתר כי הוא אמנם נמצא בכתובת www.fee.co.il

סליקת כרטיסי האשראי נעשית בזמן אמת ופרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים באתר. פעולת הסליקה באתר מאושרת ע"י חברות כרטיסי האשראי

פרטיות

"האתר" מכבד את פרטיות המשתמשים באתר ומתחייב לא להעביר לצד שלישי פרטים כל שהם על המשתמשים באתר. בנוסף לכך האתר נוקט בשורה של צעדים כדי למנוע מגורמים לא מורשים לפרוץ למחשבי האתר.

תשלומים

הנהלת האתר תגבה מהמשתמשים את התשלום בעבור כרטיסים אשר יימכרו דרך האתר לאירוע של המארגן.

הנהלת האתר תפקיד את התשלום אשר ייגבה מהמשתמשים בחשבון על שם הנהלת האתר. הנהלת האתר תעביר אל המארגן את התשלום ממכירת הכרטיסים בניכוי העמלה המגיעה להנהלת האתר על פי הסכם זה לאחר קבלת התשלום מהרוכש בפועל ותוך שלושה ימי עסקים מיום קבלת דרישה להעברת הכספים מצד המארגן. כך, במקרה בו תשלום מבוצע על ידי רוכש באמצעות כרטיסי אשראי, על פי רוב יועבר התשלום בגין הכרטיס אל הנהלת האתר בפועל רק לאחר 30 יום מביצוע הרכישה ורק לאחר 30 יום ממועד ביצוע הרכישה תוכל הנהלת האתר להעביר את התשלום למארגן. יצוין, כי העברות כספים בגין כרטיסים שנרכשו באמצעות כרטיסי אשראי שהונפקו שלא בישראל יבוצע 60 יום מיום ביצועהרכישה

העברת ההכנסות תעשה באמצעות העברה בנקאית – בעלות של 20 ש"ח להעברה (לפני מע"מ)

כל הוצאות או עמלות שייגבו בגין העברת ההכנסות ממכירת הכרטיסים למארגן, יהיו על חשבון המארגן וינוכו מההכנסות בגין מכירת הכרטיסים

בכל מקרה בו הנהלת האתר תידרש לפצות את חברת כרטיסי האשראי בגין ביטול רכישה או הכחשת עסקה על ידי המשתמש, המארגן ישפה את הנהלת האתר בגין התשלום שהוחזר לחברת כרטיסי האשראי לרבות ההוצאות הנלוות. הנהלת האתר אינה מתחייבת לבצע את ההחזר בתיאום עם, או לאחר קבלת הסכמתו של, המארגן, ולמארגן לא תהיה כל טענה או דרישה עלפי הנהלת האתר בגין ביצוע ההחזר

אם התשלום בגין העסקה שבוטלה או הוכחשה נתקבל בפועל על ידי הנהלת האתר אך טרם הועבר למארגן, יועבר הכסף לחברת כרטיסי האשראי ולמארגן לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי הנהלת האתר בקשר לעניין אין; זה בכך בכדי לגרוע מזכותה של הנהלת האתר לדרוש מן המארגן את החזר עמלת הרכישה לקופתה.

לאחר סיום המכירה ותוך 30 יום ממועד סיום האירוע, תפיק הנהלת האתר למארגן דו"ח המפרט את כלל הכנסותיו בגין מכירת הכרטיסים לרבות עמלות הרכישה ( להלן: "דו"ח מסכם"). הנהלת האתר תמציא למארגן את הדו"ח המסכם וכן חשבונית מס/קבלה על סך עמלות הרכישה שנגבו על ידה בגין מכירת הכרטיסים

מיסוי, קבלות וחשבוניות מס

המארגן אחראי לתשלום כל המיסים אשר חלים בקשר עם מכירת הכרטיסים וכן עליו חלות כל חובות הדיווח הנובעות ממכירת הכרטיסים.

האתר מנפיק קבלה אוטומטית ( בעברית או באנגלית) עם התשלום. הנהלת האתר אינה יכולה להנפיק חשבוניות מס אלא קבלות לבד, משום שהיא מהווה רק צינור מעבר לדמי הגבייה. על הקבלות יופיע שם האירוע, שם המשלם ופרטי התשלום. הקבלות יצאו בשם "נגב ברמה אחרת". במידה ומארגן הארוע מעוניין שבקבלה יופיע שם המארגן עליו לכלול זאת בשם הארוע .

במידה ומארגני הארוע מעוניינים בקבלת שירותים נוספים בארגון הארוע מחברת FEE, ניתן לפנות אלינו ולקבל הצעה.

יודגש, כי ככל וחלה על המארגן החובה להפיק לרוכשי הכרטיסים חשבונית מס/קבלה, עליו לכלול בחשבונית המס/קבלה גם את עמלת הרכישה.

ביטולים והחזרים

כל מארגן יקבע את מדיניות הביטולים לאירוע שלו בקשר עם ביטול הזמנה לכרטיס לאירוע או החזר. כמו כן, המארגן יפרסם את מדיניות הביטולים שלו בעמוד הרכישה המאובטח שבאתר, לרבות משך הזמן עד להשבת תשלום בגין ביטול הזמנה. המארגן יחזיר את התשלום בגין הכרטיסים שרכישתם בוטלה בהתאם למדיניות הביטולים לרוכשי הכרטיסים .

המארגן מצהיר כי הוא יודע כי אם הוא " עוסק" כמשמעות המונח בחוק הגנת הצרכן, עליו לקיים את הוראות חוק הגנת הצרכן בעת קביעת מדיניות הביטולים וההחזרים. לפיכך, בין היתר, מדיניות הביטולים צריכה לכל הפחות לאפשר לצרכן לבטל את רכישתו בתוך ארבעה עשר יום מיום הרכישה, אך לא יאוחר משבעה ימי עסקים לפני מועד האירוע

את ההודעה בכתב יש להעביר לפקס 077-4701894 בציון הפרטים הבאים: שם מבצע ההזמנה, תוקף הכרטיס, קוד בטחון של הכרטיס, שם האירוע, הסכום שחויב וטלפון להתקשרות, לחילופין ניתן לשלוח הודעה בדוא"ל לכתובת accounting@fee.co.il

ביטול אירוע

מארגן יהיה רשאי לבטל אירוע שאורגן דרך האתר במידה שקיימת בחשבונו באתר ( במאזן הכספים הזמינים למשיכה) יתרת כספים מספקת לצורך ביצוע החזר כספי לרוכשים ( לרבות עמלות הכרוכות בביצוע ההחזר הכספי כאמור); ככל שאין יתרה מספקת כאמור, על מארגן האירוע להעביר לידי הנהלת האתר, בתוך 24 שעות, את מלוא הסכום הדרוש לצורך ביצוע החזר כספי לרוכשים. מיד עם מתן הוראה אודות ביטול אירוע לא תתאפשר מכירה נוספת של כרטיסים לאירוע המבוטל. יודגש כי אין בביטול האירוע בכדי לפגוע בזכותה של הנהלת האתר לקבל את עמלת הרכישה, והמארגן הוא שיישא בעלויות הכרוכות בהשבת עמלת הרכישה לרוכשים, ככל שזו תוחזר להם .

המארגן יחזיר את התשלום בגין הכרטיסים שנרכשו לרוכשי הכרטיסים. המארגן יהיה אחראי כלפי רוכשי הכרטיסים בגין כל נזק, הפסד או הוצאה אשר ייגרמו, ככל שייגרמו, בגין ביטול האירוע. המארגן ישפה את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד או הוצאה אשר ייגרמו להנהלת האתר בגין כל תביעה, טענה או דרישה בקשר עם ביטול האירוע .

הגבלות על אירועים המפורסמים באתר

המארגן לא יפרסם אירועים באתר אשר הינם בלתי חוקיים או שהם מעודדים פעילות בלתי חוקית. במסגרת זו, המארגן לא יפרסם באתר אירועים שקריים, אירועי הימורים או אירועים אחרים אשר יש בהם משום הפרה של הוראות החוק.

המארגן אחראי כי האירועים המפורסמים על ידו באתר יעמדו בדרישות כל דין ובהגבלות המוטלות עליהם מכוח הוראות החוק, כגון הגבלת גיל. יובהר, כי ההגבלות אשר יוטלו על אירוע על ידי מארגן יהיו הגבלות חוקיות בלבד, ולא יהיה בהם משום גזענות או אפליה פסולה על בסיס דת, גזע, מין, מוצא וכיוצא באלה.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר יצירת אירועים או להסיר אירועים מהאתר אשר מפרים את האמור לעיל על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת למארגן הודעה מראש. למארגן לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בשל פעולה כאמור. יובהר כי הנהלת האתר לא תטול אחריות על כל נזק אשר עלול להיגרם בקשר עם או כתוצאה מאירוע אשר נוצר ו/או קוים על ידי המארגן בניגוד לאמור לעיל.

מספר מקומות לאירוע

המארגן ישמור מספר מקומות פנויים באירוע עבור המשתמשים באתר בהתאם למספר המקומות אשר אותו הוא מפרסם כאפשרי לרכישה דרך האתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית בכל מקרה בו יימכרו לאירוע מספר כרטיסים גדול מכפי שהאירוע יועד לו, לרבות בשל הגבלת מקום במקום האירוע. המארגן מתחייב לשפות את הנהלת האתר בכל הוצאה, הפסד או נזק אשר ייגרמו לו כתוצאה ממכירה עודפת של כרטיסים כאמור, והנהלת האתר תהיה זכאית לנכות הוצאה, הפסד או נזק מההכנסות המגיעות למארגן ממכירת הכרטיסים.

שירותי ההודעות

כחלק משירותי המכירה, מאפשרת הנהלת האתר למארגן שירותי הודעות לצורך עדכון רוכשי הכרטיסים בדבר שינויים ועדכונים לגבי אירועים המאורגנים על ידי המארגן באמצעות האתר. ההודעות יישלחו לרשימות תפוצה אשר המארגן ייצור באתר על פי כתובות דואר אלקטרוני.

בכל הודעה אשר תשלח על ידי המארגן יופיעו באופן אוטומטי שם המארגן ודרכי יצירת קשר עימו. כמו כן, בכל הודעה יופיע קישור בו מקבל ההודעה יוכל להורות על חסימת קבלת הודעות ממארגן באמצעות שירותי ההודעה כאמור.

השימוש בשירותי ההודעות הינו חלק משירותי המכירה וכפוף להוראות הסכם שירותי מכירה זה. למען הסר ספק, מובהר כי המארגן יעשה שימוש בשירותי ההודעות אך ורק למטרות המפורטות בהסכם שירותי מכירה זה וכי הוא מתחייב שלא לעשות כל שימוש בלתי הולם או בלתי חוקי בשירותי ההודעות.

יובהר כי באמצעות השימוש בשירותי ההודעות המארגן מאשר כי הוא לשלוח הודעות לנמענים באמצעות שירותי ההודעות וכי בעת השימוש בשירותי ההודעות הוא יעמוד בתנאי הוראות הסכם שירותי מכירה זה וכן הוראות כל דין החלות על השימוש כאמור.

מידע ותוכן המועלה לאתר

המארגן לא יפרסם באתר מידע או תוכן אשר הם: (א) שקריים, מטעים או מסולפים ב; ( ) פורנוגרפיים או בעלי אופי מיני בוטה ג; ( ) מעודדים לגזענות או לאפליה פסולה ד; ( ) יש בהם משום הפרה של זכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, שמות מסחר וסימני מסחר ה; ( ) המידע או התוכן נוגעים לקטינים, מזהים אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם ו; ( ) הם בעלי אופי טורדני, גס, מעליב, עוין או מאיים ז; ( ) הם עלולים להטעות משתמשים העושים שימוש בשירותי הרכישה ח; ( ) הם פוגעים בפרטיותו של אדם, מזהים אדם מבלי שנתן הסכמתו לפרסום זהותו, פוגעים בשמו הטוב או שיש בהם משום לשון הרע ט; ( ) תוכן או מידע פרסומי או מסחרי ( י) המידע או התוכן כוללים פרטים, כגון סיסמאות, המאפשרים גישה לתוכן שהמידע אליו חסומה באופן פתוח ברשת האינטרנט או שהם מאפשרים שימוש בשירותים, אתרי אינטרנט או קבצים דיגטליים בלא תשלום או הרשמה כנדרש י; ( "א) כל תוכן אחר המנוגד לחוק, שפרסומו מנוגד לחוק או שהוא מעודד פעילות המנוגדת לחוק. כמו כן, המארגן לא יעלה לאתר תוכנה ו/או קוד מחשב ו/או וירוסים, כל וכן time bombs, worms, spyware, adware, keystroke loggers טרויאנים סוסים תוכנה או יישום מחשב אחר אשר עלול להשפיע על תפקוד האתר.

המארגן לא יפרסם באתר מידע או תוכן אשר הם: (א) שקריים, מטעים או מסולפים ב; ( ) פורנוגרפיים או בעלי אופי מיני בוטה ג; ( ) מעודדים לגזענות או לאפליה פסולה ד; ( ) יש בהם משום הפרה של זכויות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, שמות מסחר וסימני מסחר ה; ( ) המידע או התוכן נוגעים לקטינים, מזהים אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם ו; ( ) הם בעלי אופי טורדני, גס, מעליב, עוין או מאיים ז; ( ) הם עלולים להטעות משתמשים העושים שימוש בשירותי הרכישה ח; ( ) הם פוגעים בפרטיותו של אדם, מזהים אדם מבלי שנתן הסכמתו לפרסום זהותו, פוגעים בשמו הטוב או שיש בהם משום לשון הרע ט; ( ) תוכן או מידע פרסומי או מסחרי ( י) המידע או התוכן כוללים פרטים, כגון סיסמאות, המאפשרים גישה לתוכן שהמידע אליו חסומה באופן פתוח ברשת האינטרנט או שהם מאפשרים שימוש בשירותים, אתרי אינטרנט או קבצים דיגטליים בלא תשלום או הרשמה כנדרש י; ( "א) כל תוכן אחר המנוגד לחוק, שפרסומו מנוגד לחוק או שהוא מעודד פעילות המנוגדת לחוק. כמו כן, המארגן לא יעלה לאתר תוכנה ו/או קוד מחשב ו/או וירוסים, כל וכן time bombs, worms, spyware, adware, keystroke loggers טרויאנים סוסים תוכנה או יישום מחשב אחר אשר עלול להשפיע על תפקוד האתר.

גישה לשירותים באתר

ייתכן כי לעיתים הגישה לאתר או לשירותי המכירה תהיה מוגבלת מסיבות שונות, לרבות עקב הפרעות תקשורת, תחזוקה של האתר אשר תידרש מעת לעת או תיקונים באתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית בגין נזקים ישירים או עקיפים, לרבות אובדן הכנסות או רווחים, אשר ייגרמו כתוצאה מכך שמסיבה כלשהי האתר או השירותים לא יהיו זמינים בעת מסוימת או לתקופה כלשהי, לרבות בגין נפילת האתר ( downtime). כמו כן, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות כלפי המארגן בכל מקרה בו לא מתאפשרים למארגן או למשתמשים גישה או שימוש בשירותים או לדף האירוע שבאתר, כולם או חלקם.

אחריות ושיפוי

האתר הינו כלי בידי המארגן ליצירת עמוד רכישה מאובטח ולמכירת כרטיסים. האירועים הנוצרים באתר, וכן תוכן או מידע המועלה לאתר הינם באחריותו הבלעדית והמלאה של המארגן אשר יצר אותם או העלה אותם לאתר. יובהר כי אחריותו זו של המארגן הינה לרבות כל מידע או מצג המפורסם באתר לגבי אירוע, לרבות פרטי האירוע, טיבו, מהותו וחוקיותו .

הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לגבי כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם האירועים ו/או התוכן ו/או המידע אשר מעלה המארגן לאתר. כמו כן, הנהלת האתר לא תישא באחריות בגין כל מעשה בלתי חוקי אשר יעשה על ידי מארגן דרך האתר, בתוכן המועלה לאתר או באמצעות השירותים שבאתר, לרבות שירותי המכירה.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק, לרבות נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד אשר ייגרם למארגן או לצד שלישי כתוצאה מהשימוש באתר או בשירותים שבאתר, לרבות בקשר עם מכירת או רכישת כרטיסים באתר.

המארגן ישפה את הנהלת האתר או מי מטעמה בגין כל נזק, חבויות, עלויות, הוצאות או הפסדים ( לרבות הוצאות משפטיות סבירות) אשר ייגרמו לה בקשר עם כל מעשה או מחדל של המארגן בקשר עם כל הפרה של הסכם שירותי המכירה ו/או תנאי השימוש. כמו כן, ישפה המארגן את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד או אובדן אשר ייגרם לה בקשר לשימוש של המארגן באתר או בשירותי המכירה, לרבות בקשר עם שירותי ההודעות או ביחס למידע או לתוכן המועלה לאתר על ידי המארגן.

יחסי הצדדים

יובהר כי אין ולא מתקיימים בין הנהלת האתר לבין המארגן יחסי עובד-מעביד, יחסי סוכנות או יחסי שותפות כמשמעותם על פי כל דין, על כל המשתמע מיחסים אלה. המארגן לא יציג את עצמו כשותף, נציג, סוכן או עובד של הנהלת האתר והנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תחוב בגין כל מעשה, מחדל או מצג אשר יעשה על ידי המארגן בניגוד לאמור לעיל.

הסכמה כוללת

תנאי השימוש ממצים את היחסים המשפטיים וההסכמות בין המארגן לבין הנהלת האתר ביחס לשימוש באתר ובשירותים, והן גוברים על כל מצג, הבנה או הסכם קודמים, אשר ניתנו או התקיימו, אם בכלל, בין המארגן לבין הנהלת האתר .

שמירת תוקף

במידה וסעיף מתנאי השימוש ימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי, תוקפם או אכיפתם של יתר הסעיפים לא תפגע

ויתור

במידה והנהלת האתר לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי הסכם זה, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של הנהלת האתר אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידה. סטייה מתנאי הסכם זה על ידי הנהלת האתר במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד

סמכות שיפוט

מוסכם, כי סמכות השיפוט בכל הקשור להסכם זה, ביצועו, פירושו, עניין הקשור ו/או נובע ממנו, מוקנית לבית המשפט המוסמך בבאר-שבע ולו בלבד

שאלות נוספות

לשאלות נוספות על הסכם המשתמש וקבלת הצעת מחיר: יש לפנות ל info@fee.co.il או לטלפון 054-8087142 או 03-6006603

שאלות שכיחות | תנאי שימוש באתר | פרטיות | אבטחה | אודות | צור קשר
© כל הזכויות שמורות לסימפוזיה (ישראל) בע"מ